Przepisy porządkowe lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Na podstawie uchwały nr LVII/728/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w środkach lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2328)

§ 1.

 1. W pojazdach lokalnej komunikacji autobusowej zabrania się:
  1) wsiadania (wskakiwania) do pojazdu i wysiadania (wyskakiwania) w czasie jazdy, w czasie zamykania się drzwi pojazdu oraz po sygnale dźwiękowym poprzedzającym zamknięcie drzwi;
  2) nieuzasadnionego używania urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, gaśnic oraz innych urządzeń technicznych;
  3) tarasowania drzwi pojazdu;
  4) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy;
  5) przewożenia broni, zwierząt niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, cuchnących i innych przedmiotów mogących w jakikolwiek sposób utrudnić pozostałym osobom korzystanie z pojazdu, w tym powodując zabrudzenie odzieży, uszkodzenie ciała pasażerów lub uszkodzenie pojazdu (ostre narzędzia, otwarte naczynia z farbą lub smarem, rowery, przedmioty wielkogabarytowe itp.);
  6) spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych pasażerów lub wnętrze pojazdu;
  7) grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń zakłócających spokój w pojeździe;
  8) picia alkoholu, palenia tytoniu, używania e-papierosów;
  9) zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu;
  10) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju;
  11) prowadzenia akcji marketingowych bez zgody Operatora przewozów;
  12) wykonywania czynności niedozwolonych w miejscach publicznych określonych stosownymi przepisami prawa.

§ 2.

 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.
 2. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu jednorazowego innej osobie, jak również korzystać z biletu otrzymanego od osoby wysiadającej.
 3. Pasażer korzystający z bezpłatnego przejazdu lub z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie kontrolującego ważny dokument uprawniający go do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu.
 4. Bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczyt zawartych na nim danych jest nieważny.
 5. Jeśli nie działają kasowniki, awarię należy zgłosić do kierowcy.

§ 3.

Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za zawinione przez siebie szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.

§ 4.

 1. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi bądź uciążliwe dla pasażerów albo odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być przez kierowcę, kontrolerów biletów lub służby porządkowe usunięte z autobusu bądź niedopuszczone do przejazdu.
 2. Pasażerowi, którego usunięto z autobusu, nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów przejazdu.

§ 5.

 1. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu, pasażerom tych pojazdów posiadających ważny bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży z tym samym biletem, następnym pojazdem tej samej linii lub pojazdem zastępczym, podstawionym przez przewoźnika.
 2. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu lub zmiany kierunku jazdy pojazdów spowodowanych siłą wyższą, zarządzeniami organów porządkowych lub innych niezależnych od przewoźnika.

§ 6.

 1. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi w autobusie, należy do pasażera.
 2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 3. W czasie przewozu pies winien mieć założony kaganiec i być trzymany na krótkiej smyczy.

§ 7.

Wysiadanie na przystankach na żądanie odbywa się po uprzednim wciśnięciu przez pasażera przycisku „Stop” lub „Drzwi” w autobusie. Przystanki na żądanie są stosownie oznaczone w rozkładzie jazdy oraz na tablicach przystankowych.

§ 8.

 1. Pasażerowie z wózkiem dziecięcym powinni wsiadać do pojazdu drugimi drzwiami i zająć miejsce przeznaczone dla wózka, sprawując przez cały czas podróży opiekę nad dzieckiem w wózku.
 2. Wózek głęboki zaleca się ustawić przodem do kierunku jazdy, a koła znajdujące się z tyłu zablokować hamulcem. Wózek spacerowy powinno się ustawić tyłem do kierunku jazdy, blokując koła.
 3. Zaleca się, aby opiekun dziecka wysiadał jako pierwszy i wyprowadzał tyłem wózek z dzieckiem.

§ 9.

Pasażer zajmujący miejsce wyznaczone dla kobiet ciężarnych i osób z dzieckiem na ręku oraz dla osób starszych i niepełnosprawnych, ma bezwzględny obowiązek zwolnienia ich w razie potrzeby.

§ 10.

Osoby, korzystające z wózków inwalidzkich, za pomocą odpowiedniego przycisku mogą poprosić kierowcę o wysunięcie platformy, ułatwiającej wjazd do autobusu lub opuszczenie pojazdu. W czasie jazdy, wózek inwalidzki powinien być zabezpieczony pasami.

§ 11.

W przypadku niezadowolenia ze świadczonych usług przewozowych, pasażerowi przysługuje prawo złożenia skargi, zażalenia lub reklamacji do przewoźnika lub organizatora. Odpowiedzi na skargi i wnioski udzielane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia jej wniesienia.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami porządkowymi zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń oraz ustawy Prawo przewozowe.