Plan transportowy

20 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Pabianicach podjęła uchwałę nr XXXIX/519/17 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2017-2025. W dniu 20 marca 2019 r. Rada dokonała aktualizacji planu. Zaktualizowany plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w 2019 r. jako pozycja 2147.

Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Gminy Miejskiej Pabianice jest zaplanowanie do 2025 r. przewozów wykonywanych na zlecenie Gminy, na obszarze Miasta Pabianic i gmin sąsiednich (z którymi władze Miasta Pabianic – jako organizator transportu – podpisały porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego), zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej.

W ramach przyjętej, w opracowanym dla Pabianic planie, zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do racjonalnego zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy na obszarze Pabianic i gmin ościennych. Racjonalność ta zdeterminowana jest:

  • koniecznością zapewnienia ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym oczekiwanej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • dążeniem do zapewnienia wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym,
  • koniecznością koordynacji planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu w województwie oraz z planami rozwoju przestrzennego miasta,
  • redukcją negatywnego oddziaływania transportu na środowisko,
  • efektywnością ekonomiczno-finansową określonych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej.

Zaprezentowana w planie transportowym wizja transportu publicznego w Pabianicach i w gminach ościennych, objętych obsługą organizatora, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym, plan poddany został konsultacjom społecznym.

Autorem planu jest Marcin Gromadzki Public Transport Consulting.