Informacja dla pasażerów o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1) zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Pabianicach Sp. z o.o. z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@mzkpabianice.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług publicznego transportu zbiorowego (w tym również reklamacji) oraz w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą – art. 6 ust.1 pkt b i c RODO
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym okresie dla celów, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych Osobowych na mocy stosownych umów powierzenia.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  2. wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawiania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji usługi.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego na przystankach dostępna jest TUTAJ.

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Urząd Miejski w Pabianicach dostępna jest w w BIP Urzędu Miejskiego w Pabianicach.