Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KomunikacjaPabianice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak możliwości zmiany odstępów miedzy wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy nie zachowują odpowiedniego kontrastu,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Chmielewski, mchmiel@um.pabianice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 422254609.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji, ul. św. Jana 4:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście nieprzystosowane dla osób na wózku – bariera architektoniczna.
 2. Brak jest podjazdu, windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 3. Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Siedziba Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji oraz toaleta znajdują się na II piętrze.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. Można natomiast skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy UMP. Bliższe informacje w artykule Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48:

 1. Do budynku prowadzi wjazd od ul. Lutomierskiej – osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 3. Korytarz na parterze budynku jest dostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim. Istnieje możliwość obsługi pasażera.
 4. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 5. Przed budynkiem na parkingu usytuowane jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.
 8. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.

Biuro Obsługi Klienta MZK, ul. Gabriela Narutowicza 9:

 1. Do budynku prowadzi wejście – osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie może wjechać do budynku – brak podjazdu dla wózków.
 2. W budynku brak toalety.
 3. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 4. Przed budynkiem na parkingu brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych. W budynku nie ma tłumacza migowego, ani możliwości skorzystania usługi tłumacza on-line.

Punkt Sprzedaży Biletów Dworzec PKP – ul. Łaska 37:

 1. Do budynku Dworca PKP prowadzi wjazd od ul. Łaskiej – osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta z możliwością wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 3. Poczekalnia jest dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim, istnieje możliwość obsługi pasażera.
 4. W budynku brak jest systemu naprowadzającego niewidomych.
 5. Przed budynkiem na parkingu usytuowane są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 7. W kasie dworca istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej oraz z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego on-line (wideo-tłumacz).

Dworzec MZK – pętla autobusowa Waltera-Jankego:

 1. Do budynku prowadzi wjazd od ul. „Waltera” Janke – osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do budynku podjazdem dla wózków.
 2. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 3. W budynku brak jest informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz systemu naprowadzającego niewidomych.
 4. Przed budynkiem (od strony ul. 20 Stycznia) jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich dostępnych dla klientów pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych.
 7. W budynku nie ma tłumacza migowego ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line.