Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w autobusach MZK Pabianice Sp. z o. o.

Wyciąg z uchwały Nr XLVI/476/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 2836):

§ 9. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p.Podmiot uprawniony do bezpłatnego przejazdu:Dokumenty, którymi powinien się legitymować podmiot:
1posłowie i senatorowie RPlegitymacja posła lub senatora
2inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiejksiążeczka inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacja emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *
3osoby represjonowanelegitymacja osoby represjonowanej wydana przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
4kombatanci i wdowy po kombatantachzaświadczenie lub legitymacja kombatancka wydana przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RPO i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych albo elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *
5osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub posiadające I grupę inwalidztwa wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r.) oraz ich opiekunowie w czasie podróżylegitymacja lub orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu (dotyczy wyłącznie osób posiadających bezterminowe orzeczenie)*
6dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi lub ogólnodostępnych, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, wraz z opiekunem1) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub legitymacja;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia;
5) ważna legitymacja szkoły specjalnej lub mLegitymacja szkolna szkoły specjalnej w aplikacji mObywatel;
6) ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna ucznia niepełnosprawnego;
ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
7opiekunowie osób, o których mowa w pkt 6) powyżej podczas podróży po te osoby do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i podczas podróży powrotnej, na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa lub rehabilitacyjnazaświadczenie dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydane przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź zaświadczenie wydane przez placówkę rehabilitacyjną określające trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzory zaświadczeń stanowią załącznik nr 2 do uchwały);
ponadto opieukun powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
8osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe oraz ich przewodnicyorzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku (z symbolem 04-O) lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenie o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych bądź Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *
9honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyznlegitymacja „Honorowy Dawca Krwi I stopnia” lub legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *
10młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych od 18. roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadpodstawowej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddająca systematycznie krew, tj. mężczyźni na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobiety na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwilegitymacja honorowego dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa, określającą termin ostatniego oddania krwi wraz z ważną legitymacją szkolną lub mLegitymacją szkolną w aplikacji mObywatel
11dzieci przed ukończeniem 4 latdokument stwierdzający wiek dziecka
12osoby, które ukończyły 72 latadokument stwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *
13podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze wojskowych organów porządkowychlegitymacja służbowa
14pracownicy MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerzy biletów oraz upoważnieni pracownicy organizatora komunikacji miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowychlegitymacja służbowa, upoważnienie lub elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu

* – Osoby posiadające stałe uprawnienie do bezpłatnego przejazdu mogą je zakodować na MIGAWCE (w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza 9). Wówczas podczas kontroli biletów zamiast – zamiast ww. dokumentów – okazuje się MIGAWKĘ z zakodowanym uprawnieniem. Szczegóły określa Zarządzenie nr 142/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej, dostępne TUTAJ.

§ 10. Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p.Podmiot uprawniony do ulgi 50%:Dokumenty, którymi powinien się legitymować podmiot:
1dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życiaważna legitymacja szkolna lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia
2studenci studiów wyższychważna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status studenta
3słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznychważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183
4dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznychważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC)
5emeryci i renciścilegitymacja emeryta-rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub decyzja o przyznaniu świadczenia wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
6osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalnedecyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
7weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwalegitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty
8dzieci w wieku od 4 do 7 latdokument potwierdzający wiek dziecka

§ 11. Do korzystania z biletów normalnych z Kartą Pabianiczanina na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p.Podmiot:Dokumenty, którymi podmiot powinien się legitymować:
1posiadacze Karty Pabianiczaninaważna Karta Pabianiczanina; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

§ 12. Do korzystania z biletów ulgowych z Kartą Pabianiczanina na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p.Podmiot:Dokumenty, którymi podmiot powinien się legitymować:
1posiadacze Karty Pabianiczanina, będący zarazem podmiotami uprawnionymi do ulgi 50% wskazanymi w § 10ważna Karta Pabianiczanina wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulgi 50%, wskazanym w jednym z punktów § 10; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel
2właściciele samochodów osobowych posiadający Kartę Pabianiczaninaważna Karta Pabianiczanina, dowód rejestracyjny samochodu będącego własnością lub współwłasnością podróżującego pasażera wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel bądź elektroniczny dowód rejestracyjny mPojazd w aplikacji mObywatel

Zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały nr XLVI//476/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., osobom, które dokonały zakupu biletu okresowego i w czasie jego ważności nabyły uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bądź stały się posiadaczem Karty Pabianiczanina nie przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych wydatkowanych na zakup biletu.

W przypadku Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego i Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego, honorowane są wyłącznie następujące ulgi:
– dzieci od 4 do 7 lat,
– dzieci i młodzież ucząca się, nie później niż do 24 roku życia,
– studenci szkół wyższych,
– emeryci i renciści.