Kontrola biletów

Do kontroli biletów w środkach lokalnej komunikacji autobusowej, tj. na liniach obsługiwanych przez MZK Pabianice Sp. z o. o., uprawnione są następujące firmy:

1. Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o. o.
ul. Lutomierska 48
95-200 Pabianice
e-mail: eksploatacja@mzkpabianice.pl
Tel. 42 215 52 26 (Dział Eksploatacji)

Do wykonywania czynności kontrolnych upoważnieni są kontrolerzy na podstawie ważnego identyfikatora oraz kierowcy wykonujący pracę na linii. Rewers z danymi kontrolera przeznaczony jest wyłącznie dla Policji i Straży Miejskiej.

Kontrola biletów może odbywać się podczas trwania kursu i po jego zakończeniu oraz przy wysiadaniu pasażerów z autobusu.

Wzór identyfikatora kontrolerów MZK Pabianice:

Wzór identyfikatora MZK Pabianice

Bilet przez telefon

Pasażer, który korzysta z systemu płatności mobilnych Skycash, powinien przedstawić kontrolerowi bilet, znajdujący się w opcji „Kontrola biletów”, dostępnej w zakładce „Usługi / Bilety miejskie”. Z listy zakupionych biletów należy wybrać właściwy i okazać do kontroli na ekranie telefonu.

Zostanie wyświetlony kod 2D QR oraz numer biletu wraz z oznaczeniem serii, numer kontrolny biletu, numer boczny pojazdu (dla biletów jednorazowych), imię, nazwisko i numer dokumentu tożsamości (dla biletów imiennych) oraz data zakupu biletu.

Instrukcja okazania biletu do kontroli w aplikacji SkyCash

W przypadku aplikacji moBilet, skasowane bilety znajdują się w zakładce Historia biletów – to do tej zakładki należy wejść, aby okazać kontrolerowi biletów ważny bilet. Zakładka historia biletów nie wymaga połączenia z internetem.

W aplikacji zBiletem.pl bilet jest dostępny również off-line, więc o kontrolę nie trzeba się martwić. Po prostu należy okazać bilet w aplikacji kontrolerowi. Kontroler może zweryfikować bilet wzrokowo. Bilety do kontroli dostępne są w zakładce „Moje bilety”.

Pasażerowie korzystający z aplikacji mPay w dolnym menu aplikacji powinny wybrać „Moje bilety”. Następnie spośród kupionych biletów należy wybrać aktywny bilet do kontroli oraz okazać go kontrolerowi.

Instrukcja okazania biletu do kontroli w aplikacji mPay

Szczegóły w dziale Bilet przez telefon.

Jak czytać nadruk na bilecie?

Kasowniki na biletach papierowych drukują dane, umożliwiające odczytanie podstawowych parametrów kursu: trzycyfrowy numer boczny pojazdu, datę (DD-MM-RR) i godzinę (GG:MM).

Wzór nadruku na bilecie lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach

Gdy nie mam biletu

Niezwłocznie po wejściu do pojazdu pasażer jest zobowiązany skasować bilet na przejazd bądź dokonać zakupu biletu:

  1. za pomocą systemu płatności mobilnych;
  2. w automacie biletowym w pojeździe i dokonać skasowania biletu.

Pasażer, który nie posiada ważnego biletu na przejazd zobowiązany jest do okazania kontrolerowi dokumentu tożsamości z fotografią i numerem PESEL.

Kontroler biletów wystawia opłatę dodatkową. Mandat za brak ważnego biletu wynosi 400 zł. Warto opłacić karę w ciągu 7 dni, bo wtedy jej wysokość zostaje obniżona do 140 zł.

Na druku opłaty dodatkowej powinny znajdować się data i godzina jej wystawienia, numer pojazdu i linii, numer służbowy kontrolera oraz odcinek trasy, na której przeprowadzono kontrolę. Odmowa podpisania nałożonej opłaty dodatkowej lub odmowa jej przyjęcia nie zwalnia pasażera od wniesienia nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.

Gdy zapomniałem Migawki bądź dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu

Pasażer, który posiada uprawnienie do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu, każdorazowo wraz z biletem powinien okazywać dokument upoważniający do tańszego lub darmowego przejazdu. Brak właściwego dokumentu może być podstawą do wystawienia mandatu. Jakie dokumenty, poświadczające prawo do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu, są honorowane? Ich lista znajduje się w dziale Ulgi.

Jeśli w ciągu 7 dni dostarczymy do MZK Pabianice lub firmy kontrolującej dokument potwierdzający uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, opłata dodatkowa zostanie umorzona, a podróżny ponosi koszty opłaty manipulacyjnej – 40 zł.

Gdy zapomnieliśmy z domu biletu okresowego i okażemy go później, opłata dodatkowa również zostanie umorzona, a pasażer płaci koszty opłaty manipulacyjnej 40 zł.

Wpłaty

Wpłat za opłaty dodatkowe można dokonywać na numer konta podany na odwrocie druku opłaty dodatkowej.

W przypadku mandatów nałożonych przez kontrolerów MZK Pabianice, możliwe jest również opłacenie mandatu bezpośrednio w kasie MZK przy ul. Lutomierskiej 48. Opłaty można uregulować w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8:00 do 14:00 oraz w czwartki od 8:00 do 16:00. Wpłata powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej.

Ostatecznością jest możliwość uiszczenia opłaty bezpośrednio u kontrolera biletów, na wyraźne życzenie pasażera. Wówczas kontrolujący na druku opłaty dodatkowej zaznacza, że mandat został u niego opłacony.

Co może kontroler?

Należy pamiętać, że kontrola biletów może odbywać się zarówno podczas trwania kursu, jak i po jego zakończeniu oraz przy wysiadaniu pasażerów z autobusu.

Prawem i obowiązkiem kontrolera biletów jest wylegitymowanie pasażera, który nie wniósł właściwej opłaty za przejazd. Należy okazać kontrolerowi dokument, który umożliwi potwierdzenie tożsamości (podstawa prawna: art. 33a ust. 7 pkt 1 ustawy Prawo przewozowe),

W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu, kontroler ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości (art. 33a ust. 7 pkt 2 ustawy Prawo przewozowe).

Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera (podstawa prawna: art. 33a ust. 8 ustawy Prawo przewozowe).

W razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, kontroler ma prawo zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu (podstawa prawna: art. 33a ust. 7 pkt 3 ustawy Prawo przewozowe).

Przypominamy, że zgodnie z art. 87a ustawy Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 8) podróżny, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu, odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu, umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamości, dodatkowo podlega karze grzywny do 500 zł.

Reklamacje i odwołania

Odwołanie dotyczące sporządzonego wezwania do zapłaty składa się w formie pisemnej na adres firmy kontrolującej lub MZK Pabianice sp. z o.o. (95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48 lub e-mail: eksploatacja@mzkpabianice.pl) nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Prezesa MZK Sp. z o. o. do odstąpienia od nałożonej opłaty dodatkowej.

Wzór odwołania od opłaty dodatkowej można pobrać poniżej: 

Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.