str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Czwartek, godzina 06:13

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS, TAXI:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników
 » TAXI

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w autobusach MZK Pabianice Sp. z o. o.:

Wyciąg z uchwały Nr XLVI/476/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji autobusowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 2836):

§ 9. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p. Podmiot uprawniony do bezpłatnego przejazdu: Dokumenty, którymi powinien się legitymować podmiot:

1

posłowie i senatorowie RP legitymacja posła lub senatora

2

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacja emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

3

osoby represjonowane legitymacja osoby represjonowanej wydana przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4

kombatanci i wdowy po kombatantach zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wydana przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RPO i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych albo elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

5

osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub posiadające I grupę inwalidztwa wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r.) oraz ich opiekunowie w czasie podróży legitymacja lub orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu (dotyczy wyłącznie osób posiadających bezterminowe orzeczenie)*

6

dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi lub ogólnodostępnych, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, wraz z opiekunem 1) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub legitymacja;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia;
5) ważna legitymacja szkoły specjalnej lub mLegitymacja szkolna szkoły specjalnej w aplikacji mObywatel;
6) ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna ucznia niepełnosprawnego;
ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

7

opiekunowie osób, o których mowa w pkt 6) powyżej podczas podróży po te osoby do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i podczas podróży powrotnej, na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania - placówka oświatowa lub rehabilitacyjna zaświadczenie dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydane przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź zaświadczenie wydane przez placówkę rehabilitacyjną określające trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzory zaświadczeń stanowią załącznik nr 2 do uchwały);
ponadto opieukun powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

8

osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe oraz ich przewodnicy orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku (z symbolem 04-O) lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenie o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych bądź Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

9

honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn legitymacja "Honorowy Dawca Krwi I stopnia" lub legitymacja "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

10

młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych od 18. roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadpodstawowej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddająca systematycznie krew, tj. mężczyźni na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobiety na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi legitymacja honorowego dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa, określającą termin ostatniego oddania krwi wraz z ważną legitymacją szkolną lub mLegitymacją szkolną w aplikacji mObywatel

11

dzieci przed ukończeniem 4 lat dokument stwierdzający wiek dziecka

12

osoby, które ukończyły 72 lata dokument stwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

13

podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze wojskowych organów porządkowych legitymacja służbowa

14

pracownicy MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerzy biletów oraz upoważnieni pracownicy organizatora komunikacji miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych legitymacja służbowa, upoważnienie lub elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu


* - Osoby posiadające stałe uprawnienie do bezpłatnego przejazdu mogą je zakodować na MIGAWCE (w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza 9). Wówczas podczas kontroli biletów zamiast - zamiast ww. dokumentów - okazuje się MIGAWKĘ z zakodowanym uprawnieniem. Szczegóły określa Zarządzenie nr 142/2022/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej, dostępne TUTAJ.

§ 10. Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p. Podmiot uprawniony do ulgi 50%: Dokumenty, którymi powinien się legitymować podmiot:

1

dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia ważna legitymacja szkolna lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia

2

studenci studiów wyższych ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status studenta

3

słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183

4

dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC)

5

emeryci i renciści legitymacja emeryta-rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub decyzja o przyznaniu świadczenia wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

6

osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalne decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

7

weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

8

dzieci w wieku od 4 do 7 lat dokument potwierdzający wiek dziecka

§ 11. Do korzystania z biletów normalnych z Kartą Pabianiczanina na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p. Podmiot: Dokumenty, którymi podmiot powinien się legitymować:

1

posiadacze Karty Pabianiczanina ważna Karta Pabianiczanina; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

§ 12. Do korzystania z biletów ulgowych z Kartą Pabianiczanina na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p. Podmiot: Dokumenty, którymi podmiot powinien się legitymować:

1

posiadacze Karty Pabianiczanina, będący zarazem podmiotami uprawnionymi do ulgi 50% wskazanymi w § 10 ważna Karta Pabianiczanina wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do ulgi 50%, wskazanym w jednym z punktów § 10; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

2

właściciele samochodów osobowych posiadający Kartę Pabianiczanina ważna Karta Pabianiczanina, dowód rejestracyjny samochodu będącego własnością lub współwłasnością podróżującego pasażera wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel bądź elektroniczny dowód rejestracyjny mPojazd w aplikacji mObywatel


Zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały nr XLVI//476/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., osobom, które dokonały zakupu biletu okresowego i w czasie jego ważności nabyły uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bądź stały się posiadaczem Karty Pabianiczanina nie przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych wydatkowanych na zakup biletu.

W przypadku Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego i Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego, honorowane są wyłacznie następujace ulgi:
- dzieci od 4 do 7 lat,
- dzieci i młodzież ucząca się, nie później niż do 24 roku życia,
- studenci szkół wyższych,
- emeryci i renciści.Od 8.10 zmiana taryfy opłat


Od 26.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.09 zmiana przewoźnika i rozkładu jazdy


Od 8.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 27.06 tymczasowa zmiana trasy


Od 30.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27