Opłaty dodatkowe

Na podstawie uchwały nr LVII/727/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zwierząt oraz kontroli biletów w lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 2327)

§1. 

W razie stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób lub zwierząt bądź spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny, podróżny jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

§2. 

 1. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego w lokalnej komunikacji autobusowej, w następujący sposób:
  1) jako 100-krotność tej ceny – za brak ważnego biletu lub brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu,
  2) jako 180-krotność tej ceny – za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny.
 2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia, wysokość opłaty, ustalonej w sposób określony w § 2 ust. 1, obniża się o 65%.

§3.

 1. W przypadku dostarczenia dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu bądź imiennego biletu okresowego z datą ważności w momencie kontroli, w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, opłatę umarza się, a podróżny ponosi koszt opłaty manipulacyjnej.
 2. Opłatę manipulacyjną ustala się w wysokości 10-krotności ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego w lokalnej komunikacji autobusowej.

§4.

 1. Do kontroli biletów w pojazdach lokalnej komunikacji autobusowej upoważnieni są kontrolerzy biletów na podstawie ważnego identyfikatora kontrolera oraz kierowcy autobusów wykonujący pracę na linii.
 2. Kontrola biletów może odbywać się podczas trwania kursu i po jego zakończeniu oraz przy wysiadaniu pasażerów z autobusu.

§5.

 1. Pasażer, który nie posiada ważnego biletu na przejazd lub przewóz zwierząt, zobowiązany jest do okazania kontrolerowi dokumentu tożsamości z fotografią i numerem PESEL.
 2. W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu lub dokumentu upoważniającego do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu i odmawia okazania dokumentu kontrolujący ma prawo skorzystać z pomocy funkcjonariuszy Policji lub Straży Miejskiej. Do czasu przybycia służb porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym wskazanym przez kontrolera biletów.

§6.

Odwołanie dotyczące sporządzonego wezwania do zapłaty składa się w formie pisemnej we wskazanej w pouczeniu jednostce organizacyjnej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty. W uzasadnionych przypadkach upoważnia się Prezesa MZK Sp. z o. o. do odstąpienia od nałożonej opłaty dodatkowej.

Wzór odwołania od nałożonej opłaty dodatkowej:

Opłaty dodatkowe w lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach:

Opłaty dodatkowe w lokalnej komunikacji autobusowej w Pabianicach:
Brak ważnego biletu lub brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu400,00 zł
Brak ważnego biletu lub brak ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu – opłata wniesiona w ciągu 7 dni140,00 zł
Nieposiadanie podczas kontroli dokumentu uprawniającego do ulgowego bądź bezpłatnego przejazdu, w przypadku okazania go później – w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej40,00 zł
Nieposiadanie podczas kontroli imiennego biletu okresowego, w przypadku okazania go później – w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej40,00 zł
Spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny
720,00 zł