Informacje dla przewoźników

Organizatorem komunikacji miejskiej w Pabianicach – w imieniu Prezydenta Miasta – jest Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Do kompetencji Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w zakresie obsługi przewoźników należy m.in. zawieranie umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice.

Adres:
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
ul. św. Jana 4 pok. 26
95-200 Pabianice
tel. 42-225-46-27, 42-225-46-09
fax: 42-225-46-69
e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl

czynne w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 16.00
wtorek: 8.00 – 17.00
piątek: 8.00 – 15.00

Udostępnienie przewoźnikom przystanków następuje na wniosek, do którego należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 3. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Pabianic,
 4. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Pabianic,
 5. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów (numeracja według załącznika nr 3 do uchwały), nazw i lokalizacji,
 6. w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Pabianic – miejsca postoju dla pojazdów, realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

Wnioski należy składać w w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Pabianicach (ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice) lub w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach (ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice).

Zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

 1. korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Pabianice jest nieodpłatne;
 2. z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Pabianice, operatorzy i przewoźnicy mogą korzystać w celu wykonywania przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów), zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. operatorzy i przewoźnicy korzystają z przystanków komunikacyjnych i dworców zgodnie z rozkładem jazdy;
 4. operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom wsiadającym oraz wysiadającym;
 5. zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, niż określony w pkt 2), w szczególności realizowania przerw międzykursowych;
 6. dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych;
 7. czas postoju środka transportu nie może ograniczać przepustowości przystanków komunikacyjnych i nie może powodować zagrożenia dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 8. przewoźnicy podają rozkład jazdy do publicznej wiadomości poprzez przekazanie rozkładu jazdy Prezydentowi Miasta Pabianic lub innej wyznaczonej przez Prezydenta Miasta Pabianic jednostce, minimum 2 dni robocze przed dniem jego obowiązywania, celem podania do publicznej wiadomości informacji niezbędnych do administrowania systemem informacji dla pasażera, a także przekazują rozkład jazdy Prezydentowi Miasta Pabianic (lub innej wyznaczonej jednostce) w celu zamieszczenia informacji dotyczącej rozkładu jazdy na przystanku;
 9. zabrania się samowolnego umieszczenia na przystankach rozkładów jazdy;
 10. w przypadku zniszczenia rozkładu jazdy przewoźnik ma obowiązek dostarczenia aktualnego rozkładu jazdy celem wymiany w terminie 2 dni roboczych od daty wezwania. Szczegółowe zasady korzystania z przystanków określi umowa zawarta między przewoźnikiem / operatorem a Prezydentem Miasta Pabianic.

Szczegółowe warunki korzystania z przystanków określają:

 1. Uchwała nr XLV/474/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Pabianice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 2121),
 2. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Pabianice (załącznik nr 1 do uchwały oraz załącznik do umowy),
 3. Umowa w sprawie udzielania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Pabianice.

Umowa na korzystanie z przystanków może zostać rozwiązana w przypadku:

 1. nieprzestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników;
 2. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;
 3. stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom;
 4. niepowiadomienia Urzędu Miejskiego w Pabianicach – Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta;
 5. zaprzestania działalności przewozowej;
 6. naruszenia postanowień Regulaminu korzystania z przystanków.
  Umowa może zostać rozwiązana w trybie wypowiedzenia umowy przez strony umowy – z miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od 1. dnia następnego miesiąca kalendarzowego po dniu wypowiedzenia umowy.

Do pobrania: