Monitoring na przystankach

Wykaz przystanków objętych monitoringiem:

1Dworzec PKP
2Grota-Roweckiego / Bugaj
3Grota-Roweckiego / Gryzla
4Grota-Roweckiego / hala sportowa
5Grota-Roweckiego / Kilińskiego
6Grota-Roweckiego / Nawrockiego
7Jana Pawła II / szpital
8Kilińskiego / SDH
9Kilińskiego / Zamkowa
10Nawrockiego / Gawrońska
11Nawrockiego / Mokra
12Nawrockiego / Waltera-Jankego
13Orla / Ewangelicka
14Orla / Kilińskiego
15Orla / Świętokrzyska
16Orla / Targowa
17św. Jana / Partyzancka
18św. Jana / ZS nr 2
19Waltera-Jankego / bl. 221
20Waltera-Jankego / bl. 243
21Waltera-Jankego – krańcówka (przystanki + dworzec MZK)
22Wiejska / Łaska
23Wiejska / Moniuszki
24Karolew – krańcówka (ul. Skośna)
25Podmiejska – krańcówka
26Zamkowa / Konopnickiej
27Zamkowa / Staszewskiego
28Zamkowa / Lutomierska
29Zamkowa / Wyspiańskiego
30Zamkowa / Narutowicza
31Zamkowa / Traugutta
32Zamkowa / św. Jana
33Zamkowa / Kilińskiego
34Zamkowa / kościół św. Mateusza
35Zamkowa / zamek
36Warszawska / Poprzeczna
37Warszawska / Poprzeczna
38Warszawska / 3 Maja
39Warszawska / Kapliczna
40Warszawska / Nawrockiego
41Warszawska / Sikorskiego
42 Sikorskiego – krańcówka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Współadministratorami danych osobowych gromadzonych w związku z prowadzonym monitoringiem w obrębie przystanków komunikacji miejskiej są:
  • Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach, który wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: e-mail: sm@um.pabianice.pl lub pisemnie na adres Administratora danych:
   95-200 Pabianice, ul. Narutowicza 33,
  • Urząd Miejski w Pabianicach reprezentowany przez Prezydenta Miasta Pabianic, adres: Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, e-mail: poczta@um.pabianice.pl, który powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@um.pabianice.pl,
  • Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., adres: 95-200 Pabianice, ul. Lutomierska 48, e-mail: sekretariat@mzkpabianice.pl, który powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@mzkpabianice.pl
 2. Monitoring przestrzeni publicznej stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa, a także w celu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej;
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a oraz art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres od 20 do 60 dni od daty zarejestrowania, a w przypadkach szczególnych do czasu rozstrzygnięcia sprawy i zakończenia przydatności materiału dowodowego;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku prawnego (policja, straż graniczna, prokuratura, sąd);
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.