str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Poniedziałek, godzina 11:20

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w autobusach MZK Pabianice Sp. z o. o.:

Wyciąg z uchwały nr XXV/276/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji miejskiej
§ 9. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p. Podmiot uprawniony do bezpłatnego przejazdu: Dokumenty, którymi powinien się legitymować podmiot:

1

posłowie i senatorowie RP legitymacja posła lub senatora

2

inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego lub legitymacja emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

3

osoby represjonowane legitymacja osoby represjonowanej wydana przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

4

kombatanci i wdowy po kombatantach zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wydana przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RPO i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych albo elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

5

osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności (lub posiadające I grupę inwalidztwa wydaną przed dniem 1 stycznia 1998 r.) oraz ich opiekunowie w czasie podróży legitymacja lub orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu (dotyczy wyłącznie osób posiadających bezterminowe orzeczenie)*

6

dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli i szkół specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi lub ogólnodostępnych, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, wraz z opiekunem 1) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub legitymacja;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia;
5) ważna legitymacja szkoły specjalnej lub mLegitymacja szkolna szkoły specjalnej w aplikacji mObywatel;
6) ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna ucznia niepełnosprawnego;
ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

7

opiekunowie osób, o których mowa w pkt 6) powyżej podczas podróży po te osoby do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i podczas podróży powrotnej, na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania - placówka oświatowa lub rehabilitacyjna zaświadczenie dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydane przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź zaświadczenie wydane przez placówkę rehabilitacyjną określające trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzory zaświadczeń stanowią załącznik nr 2 do uchwały);
ponadto opieukun powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

8

osoby niewidome, niedowidzące i ociemniałe oraz ich przewodnicy orzeczenie lub legitymacja osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku (z symbolem 04-O) lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenie o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych bądź Związku Ociemniałych Żołnierzy RP; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

9

honorowi dawcy krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn legitymacja "Honorowy Dawca Krwi I stopnia" lub legitymacja "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić swoją tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel;
bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

10

młodzież ucząca się w szkołach ponadpodstawowych od 18. roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadpodstawowej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddająca systematycznie krew, tj. mężczyźni na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobiety na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi legitymacja honorowego dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa, określającą termin ostatniego oddania krwi wraz z ważną legitymacją szkolną lub mLegitymacją szkolną w aplikacji mObywatel

11

dzieci przed ukończeniem 4 lat dokument stwierdzający wiek dziecka

12

osoby, które ukończyły 72 lata dokument stwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel bądź elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu *

13

podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze wojskowych organów porządkowych legitymacja służbowa

14

pracownicy MZK Pabianice Sp. z o.o., kontrolerzy biletów oraz upoważnieni pracownicy organizatora komunikacji miejskiej podczas wykonywania obowiązków służbowych legitymacja służbowa, upoważnienie lub elektroniczna karta zbliżeniowa z zakodowanym uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu

15

właściciele samochodów osobowych posiadający Kartę Pabianiczanina dowód rejestracyjny bądź elektroniczny dowód rejestracyjny mPojazd w aplikacji mObywatel samochodu będącego własnością lub współwłasnością podróżującego nieodpłatnie pasażera wraz z ważną Kartą Pabianiczanina oraz dokument stwierdzający tożsamość lub potwierdzenie tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel


* - Osoby posiadające stałe uprawnienie do bezpłatnego przejazdu mogą je zakodować na MIGAWCE (w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza 9). Wówczas podczas kontroli biletów zamiast - zamiast ww. dokumentów - okazuje się MIGAWKĘ z zakodowanym uprawnieniem. Szczegóły określa Zarządzenie nr 100/2018/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej, dostępne TUTAJ.

§ 10. Do korzystania z przejazdów z ulgą 50% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p. Podmiot uprawniony do ulgi 50%: Dokumenty, którymi powinien się legitymować podmiot:

1

dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia ważna legitymacja szkolna lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia

2

studenci studiów wyższych ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status studenta

3

słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183

4

dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC)

5

emeryci i renciści legitymacja emeryta-rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub decyzja o przyznaniu świadczenia wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

6

osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalne decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

7

weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

8

dzieci w wieku od 4 do 7 lat dokument potwierdzający wiek dziecka

9

posiadacze Karty Pabianiczanina ważna Karta Pabianiczanina; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

§ 11. Do korzystania z przejazdów z ulgą 75% na wszystkich liniach w lokalnej komunikacji autobusowej uprawnieni są:

L.p. Podmiot uprawniony do ulgi 75%: Dokumenty, którymi powinien się legitymować podmiot:

1

dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, posiadające Kartę Pabianiczanina ważna legitymacja szkolna lub mLegitymacja szkolna w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status ucznia oraz ważna Karta Pabianiczanina

2

studenci studiów wyższych posiadający Kartę Pabianiczanina ważna legitymacja studencka lub mLegitymacja studencka w aplikacji mObywatel lub inny dokument potwierdzający status studenta oraz ważna Karta Pabianiczanina

3

słuchacze kolegiów nauczycielskich i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, posiadający Kartę Pabianiczanina ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 oraz ważna Karta Pabianiczanina

4

dzieci i młodzież do 26. roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych, posiadające Kartę Pabianiczanina ważna międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) oraz ważna Karta Pabianiczanina

5

emeryci i renciści, posiadający Kartę Pabianiczanina legitymacja emeryta-rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub decyzja o przyznaniu świadczenia wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy oraz ważna Karta Pabianiczanina; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

6

osoby pobierające zasiłek przedemerytalne lub świadczenie przedemerytalnee, posiadające Kartę Pabianiczanina decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku oraz ważna Karta Pabianiczanina; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub potwierdzić tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel

7

dzieci w wieku od 4 do 7 lat, posiadające Kartę Pabianiczanina dokument potwierdzający wiek dziecka oraz ważna Karta Pabianiczanina dziecka


Zgodnie z § 7 ust. 2 uchwały nr XXV/276/20 z dnia 30 listopada 2020 r., osobom, które dokonały zakupu biletu okresowego i w czasie jego ważności nabyły uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bądź stały się posiadaczem Karty Pabianiczanina nie przysługuje prawo do zwrotu środków pieniężnych wydatkowanych na zakup biletu.

W przypadku Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego i Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego, honorowane są wyłacznie następujace ulgi:
- dzieci od 4 do 7 lat,
- dzieci i młodzież ucząca się, nie później niż do 24 roku życia,
- studenci szkół wyższych,
- emeryci i renciści.Od 4.05 powrót na stałą trasę


Od 4.05 tymczasowa zmiana trasy


Od 7.03 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.10 tymczasowa zmiana trasy


Od 1.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.04 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27