str. główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania deklaracja dostępności linki

Autobusy:

Wtorek, godzina 04:47

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Informacje dla przewoźników

Organizatorem komunikacji miejskiej w Pabianicach - w imieniu Prezydenta Miasta - jest Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Do kompetencji Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w zakresie obsługi przewoźników należy m.in. zawieranie umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice.

Adres:
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
ul. św. Jana 4 pok. 26
95-200 Pabianice
tel. 42-225-46-27, 42-225-46-09
fax: 42-225-46-69
e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl

czynne w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00
  Udostępnienie przewoźnikom przystanków następuje na wniosek, do którego należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 5. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Pabianic,
 6. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Pabianic,
 7. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów (numeracja według załącznika nr 1 do uchwały), nazw i lokalizacji,
 8. w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Pabianic - miejsca postoju dla pojazdów, realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.
  Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach (ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice).
  Wybrane warunki korzystania z przystanków:
 1. Przewoźnik przy korzystaniu z przystanków zobowiązuje się do:
  • zatrzymywania się na przystankach według uzgodnionego przez organizatora przewozu rozkładu jazdy,
  • zatrzymywania się na przystankach zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • umieszczenia i bieżącej aktualizacji rozkładów jazdy na słupkach przystankowych (tam gdzie brak jest wiat przystankowych i gablot info),
  • przekazania Gminie zatwierdzonych przez właściwego organizatora przewozu rozkładów jazdy w terminie 14 dni roboczych po uzyskaniu Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. W terminie 14 dni roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy, Przewoźnik zawrze umowę z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Lutomierska 48 na umieszczanie rozkładu jazdy w gablotach "info" w wiatach przystankowych zlokalizowanych na przystankach.
 3. Gmina zastrzega sobie prawo do likwidacji, czasowego zawieszenia lub zmiany lokalizacji przystanków. Informację o zaplanowanej likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku Gmina przekaże Przewoźnikowi min. 2 miesiące przed zmianą.
 4. W przypadku czasowego zawieszenia przystanku Gmina poinformuje Przewoźnika drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności jego czasowego zawieszenia. Gmina, w tym przypadku wskaże trasę objazdu utrudnienia po terenie miasta Pabianice wraz z przystankami zamiennymi na czas zawieszenia danego przystanku.
 5. Powyższe nie dotyczy sytuacji awaryjnych lub powstałych w dni ustawowo wolne od pracy.
  Szczegółowe warunki korzystania z przystanków określają:
 1. Uchwała Nr XXVI/314/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice (tekst jednolity Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1147),
 2. Uchwała Nr XXVI/338/16 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach Nr XXVI/314/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3537),
 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice (załącznik nr 2 do uchwały oraz załącznik do umowy),
 4. Umowa w sprawie udzielania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice.
  Umowa na korzystanie z przystanków może zostać rozwiązana w przypadku:
 1. nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników;
 2. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;
 3. stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom;
 4. niepowiadomienia Urzędu Miejskiego w Pabianicach - Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta;
 5. zaprzestania działalności przewozowej;
 6. naruszenia postanowień Regulaminu korzystania z przystanków.
  Umowa może zostać rozwiązana w trybie wypowiedzenia umowy przez strony umowy - z miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po dniu wypowiedzenia umowy.


Od 1.01 zmiana taryfy opłat


Od 16.10 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.10 tymczasowa zmiana trasy


Od 24.09 wznowienie kursowania na tymczasowo zmienionej trasie


Od 1.09 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.04 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27