strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Piątek, godzina 11:11

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy
 » Bilety do 1 IV 2017
 » Bilety od 2 IV 2017
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa przejazdu
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Kup bilet
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi, w tym na linii tramwajowej 41 i autobusowej N4:

Wyciąg z uchwały:
- nr XXIX/754/16 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi:

§ 4. Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

L.p. Podmiot uprawniony do bezpłatnych przejazdów: Na podstawie dokumentu:

1

posłowie i senatorowie RP legitymacja posła lub senatora

2

radni Rady Miejskiej w Łodzi legitymacja wydana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w łodzi

3

inwalidzi wojenni lub wojskowi książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego

4

osoby represjonowane legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez właściwy organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

5

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających MON i MSWiA lub wypis lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji bilet specjalny, o którym mowa w § 5 lub dokument, na podstawie którego bilet ten może zostać wydany (legitymacja lub orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość

6

osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przewodnicy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenia o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku

7

dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, przedszkoli i szkół z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli i szkół integracyjnych lub przedszkoli i szkół ogólnodostępnych legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego lub legitymacja szkolna ucznia niepełnosprawnego o wzorze zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw oświaty bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. orzeczenia

8

dzieci i młodzież z upośledzeniem narządu ruchu do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej legitymacja lub orzeczenie o niepełnosprawności z powodu upośledzenia narządu ruchu wydanych przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności bądź bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. dokumentów

9

wyłącznie podczas podróży na trasie: dom ośrodek rehabilitacyjny, dom warsztaty terapii zajęciowej, dom zakład pracy chronionej, osoby:
a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,
b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej,
c) pracownicy zakładów pracy chronionej,
d) osoby, o których mowa w lit. a-c muszą spełniać jeden z poniższych warunków:
- posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy,
- zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów
bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów oraz zaświadczenia zakładu pracy chronionej lub specjalistycznej jednostki służby zdrowia (zaświadczenia kierownika ośrodka rehabilitacyjnego lub warsztatów terapii zajęciowej). Ponadto w czasie podróży pasażer winien okazywać zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i ośrodka rehabilitacyjnego, zakładu pracy chronionej lub warsztatu terapii zajęciowej, wydanego przez te placówki

10

osoby, które ukończyły 70 lat dowód stwierdzający tożsamość

11

dzieci przed ukończeniem 4 lat dokument stwierdzający wiek dziecka

12

dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego

13

pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, funkcjonujące w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, o których mowa w § 1, emeryci i renciści MPK Łódź Spółka z o.o. oraz emeryci i renciści byłego MPK w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat, na liniach obsługiwanych przez daną firmę odpowiednia legitymacja wydana przez wymienione jednostki

14

podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji legitymacja służbowa

15

opiekunowie osób, wymienionych w pkt 5, podróżujący z podopiecznym, a w przypadku podopiecznych uczęszczających do ośrodków rehabilitacyjnych lub na warsztaty terapii zajęciowej, także podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby podczas podróży z podopiecznymi na podstawie wskazania, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych - ważny jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny, wydany na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 3 ust. 11

16

opiekunowie osób, wymienionych w pkt 7 i 8, podróżujący z podopiecznym oraz w dni powszednie od poniedziałku do piątku podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby podczas podróży z podopiecznymi na podstawie wskazania, natomiast podczas podróży powrotnej i podczas podróży po podopiecznych - ważny jednorazowy 60-minutowy bilet specjalny, wydany na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi przez jednostkę organizacyjną, o której mowa w § 3 ust. 11

17

kontrolerzy lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi podczas wykonywania obowiązków służbowych upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 11

18

osoby, którym nadano odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu lub będące krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż:
a) 15 litrów krwi - dla kobiet,
b) 18 litrów krwi - dla mężczyzn
legitymacja Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość

19

dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem. Nabyte uprawnienia ważne są:
a) dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia,
b) dla dzieci i młodzieży przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych dla każdego osobno i wygasają w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 20 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej
zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydane przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11, na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości

20

właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu dowód rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony na jednego z pasażerów

21

studenci wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, podczas Juwenaliów organizowanych przez uczelnie wyższe, których siedziby znajdują się na terenie miasta Łodzi, na następujących liniach: 12, 12A, 15, 15A, 43, 50, 55, 57, N4, N7 ważna legitymacja studencka

22

dzieci i młodzież uczestniczące w cyklicznych, ogólnopolskich imprezach sportowych, których gospodarzem jest Miasto Łódź oraz ich opiekunowie identyfikator wydany przez organizatora imprezy sportowej zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, termin rozgrywek (od- do) i dyscyplinę sportu, której dotyczy, zatwierdzony przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11 oraz legitymacja szkolna, dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość uczestnika

23

seniorzy powyżej 60 roku życia w czasie obchodów Łódzkich Senioraliów przypadających w terminach określonych w ogłoszeniach Prezydenta Miasta Łodzi publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi Miejska Karta Seniora. Ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość

24

członkowie Miejskiej Rady Seniorów legitymacja członka Miejskiej Rady Seniorów wydana przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi. Ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość

25

wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy identyfikator wolontariusza Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

26

dzieci w wieku od 6 do 13 lat uczestniczące w zajęciach zamkniętych w formie półkolonii organizowanych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przez Urząd Miasta Łodzi zaświadczenie wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi dla organizatora półkolonii, określające termin trwania turnusu

§ 6. Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

L.p. Podmiot uprawniony do ulgowych przejazdów: Na podstawie dokumentu:

1

kombatanci zaświadczenie lub legitymacja kombatancka wystawiona przez właściwy Zarząd Okręgowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych bądź zaświadczenie wystawione przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

2

dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczające do szkół publicznych lub posiadających uprawnienia szkoły publicznej ważna legitymacja szkolna

3

studenci i słuchacze studiów doktoranckich wyższych uczelni, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego legitymacja studencka lub legitymacja słuchacza studiów doktoranckich lub inny dokument potwierdzający status studenta lub doktoranta

4

dzieci i młodzież do 26 roku życia oraz studenci uczęszczający do szkół zagranicznych ważna międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card (ISIC)

5

uczniowie do 26 roku życia wykonujący praktyczną naukę zawodu w celu uzyskania Dyplomu Czeladniczego w warsztatach rzemieślniczych ważna legitymacja wystawiona przez uprawnioną Izbę Rzemieślniczą

6

emeryci i renciści, z wyjątkiem osób wymienionych w § 4 pkt 1-6, 9-10 i 13 legitymacja emeryta rencisty wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość

7

osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności pobierające zasiłek stały orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz z decyzją administracyjną o przyznaniu zasiłku stałego. Ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość

8

dzieci w wieku od lat 4 do 7 lat dokument stwierdzający wiek dziecka

9

dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 25 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających troje dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30 lub 90-dniowego. Nabyte uprawnienia ważne są:
a) dla dzieci i młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia,
b) dla dzieci i młodzieży przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej
zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydane przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11, na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości

10

młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 20 roku życia do ukończenia 25 roku życia, ucząca się, studiująca i wychowująca się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających czworo i więcej dzieci, mieszkających na terenie miasta Łodzi i zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem przysługuje 75% ulgi od wartości biletu normalnego imiennego sieciowego 30 lub 90-dniowego. Nabyte uprawnienia ważne są:
a) dla młodzieży z rodzin naturalnych lub zastępczych dla każdego osobno i wygasają wyłącznie w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia,
b) dla młodzieży przebywającej w zawodowych rodzinach zastępczych dla każdego osobno i wygasają w przypadku zaprzestania nauki w szkole lub ukończenia 25 roku życia lub powrotu do rodziny naturalnej
zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydane przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11, na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazanie Łódzkiej Karty Dużej Rodziny przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości

11

osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy, z którym Miasto Łódź zawarło porozumienie międzygminne, na warunkach w nim określonych zaświadczenie w formie imiennej karty ze zdjęciem wydane przez jednostkę, o której mowa w § 3 ust. 11, na podstawie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ww. programu przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości


W przypadku Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego i Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego, honorowane są wyłacznie następujace ulgi:
- dzieci od 4 do 7 lat
- dzieci i młodzież ucząca się, nie później niż do 24 roku życia
- studenci szkół wyższych
- emeryci i renciściOd 7.04 zmiana rozkładu jazdy, nowa stała trasa i oznaczenie linii nocnej


Od 2.04 zmiana taryfy opłat


Od 2.04 do 4.04 bezpłatne przejazdy MPK


Od 2.04 zmiana rozkładu jazdy


W nocy z 25.03 na 26.03 obowiązuje specjalny rozkład jazdy


Od 12.03 zmiana rozkładu jazdy

Zaplanuj podróż:Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27