strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Czwartek, godzina 21:19

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w autobusach MZK Pabianice Sp. z o. o.:

Wyciąg z uchwały nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji miejskiej z późn. zm.
§ 9. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej przysługuje:

L.p. Bezpłatny przejazd przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

posłom i senatorom RP ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j.: Dz. U. 2011 r., nr 7, poz.29) legitymacja senatorska lub poselska

2

inwalidom wojennym i wojskowym ustawa z dnia 29.05.1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. 2010 r. nr 101, poz.648 z późn.zm.) legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego *

3

osobom zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich opiekunom w czasie podróży uchwała nr XL/494/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16.05.2013 orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie *

4

dzieciom i młodzieży w wieku do 24 lat z powodu niepełnosprawności, w drodze z domu do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i z tej placówki do domu wraz z opiekunem oraz opiekunom podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. 2004 r. nr 56, poz. 2572 z póź. zm.); Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), uchwała Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. 1) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub legitymacja;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia.
Dokumenty pkt. 1-4 są ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Uprawnienie do bezpłatnego przejazdu dla opiekuna po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko przysługuje wyłącznie na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania - placówka oświatowa lub rehabilitacyjna, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę rehabilitacyjną określającego trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzór w dziale Do pobrania).

5

niewidomym i ociemniałym oraz ich przewodnikom uchwała nr XL/494/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16.05.2013 legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych lub legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności z symbolem 04-O lub orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia bądź wojskowej komisji lekarskiej lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS bądź lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego niepełnosprawność z powodu narządu wzroku - w/w dokumenty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość *

6

uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) ważna legitymacja szkoły specjalnej

7

dzieciom przed ukończeniem 4 lat uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 dokument stwierdzający wiek dziecka

8

umundurowanym funkcjonariuszom Policji Państwowej i Straży Miejskiej uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 ważna legitymacja służbowa

9

kombatantom i wdowom po kombatantach uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 legitymacja kombatancka lub legitymacja osoby represjonowanej *

10

honorowym dawcom krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23.01.2019 r. legitymacja Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa oraz dokument tożsamości *

11

osobom po ukończeniu 72 roku życia uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 dokument tożsamości ze zdjęciem *

12

młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych od 18 roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddającej systematycznie krew, tj. mężczyznom na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobietom na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi uchwała XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 legitymacja szkolna wraz z legitymacją honorowego dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa (określającą termin ostatniego oddania krwi)

13

właścicielom samochodów osobowych posiadającym Kartę Pabianiczanina oraz osobom im towarzyszącym posiadającym Kartę Pabianiczanina, łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc w samochodzie uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23.01.2019 r. dowód rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony na jedną z osób wraz z jej dowodem tożsamości i Kartą Pabianiczanina oraz Karty Pabianiczanina i dowody tożsamości osób towarzyszących, korzystających z uprawnienia


* - Osoby posiadające stałe uprawnienie do bezpłatnego przejazdu mogą je zakodować na MIGAWCE (w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza 9). Wówczas podczas kontroli biletów zamiast - zamiast w/w dokumentów - okazuje się MIGAWKĘ z zakodowanym uprawnieniem. Szczegóły określa Zarządzenie nr 100/2018/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej, dostępne TUTAJ.

§ 10. Uprawnienie do korzystania z jednorazowych i okresowych biletów ulgowych na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej ze zniżką 50 % przysługuje:

L.p. Przejazd z ulgą 50% przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 ważna legitymacja szkolna

2

studentom studiów wyższych ustawa z dnia 27.07.2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. Nr 2012 r. poz. 572), uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.02.2012 Ważna legitymacja studencka.
W przypadku studentów uczelni zagranicznych, międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183.

3

emerytom i rencistom uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

4

dzieciom w wieku od 4 do 7 lat uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 dokument potwierdzający wiek dziecka

5

osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny oraz osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku wraz z dokumentem tożsamości.

6

weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 nr 205 poz. 1203) legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

7

posiadaczom Karty Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017 Karta Pabianiczanina wraz z dokumentem tożsamości


§ 11. Uprawnienie do korzystania z biletów jednorazowych i okresowych biletów ulgowych na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej ze zniżką 75% przysługuje:

L.p. Przejazd z ulgą 75% przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadającym Kartę Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017 ważna legitymacja szkolna

2

studentom studiów wyższych, posiadającym Kartę Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017 Ważna legitymacja studencka wraz z Kartą Pabianiczanina.
W przypadku studentów uczelni zagranicznych, międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card wraz z Kartą Pabianiczanina.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 wraz z Kartą Pabianiczanina.

3

emerytom i rencistom, posiadającym Kartę Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017 legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

4

dzieciom w wieku od 4 do 7 lat, posiadającym Kartę Pabianiczanina bądź których rodzic lub opiekun prawny posiada Kartę Pabianiczanina uchwała nr LVI/716/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21.06.2018 dokument potwierdzający wiek dziecka wraz z:
1) Kartą Pabianiczanina dziecka bądź
2) Kartą Pabianiczanina rodzica lub opiekuna prawnego i dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego

5

osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny oraz osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne, posiadającym Kartę Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017<< decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku wraz z dokumentem tożsamości i Kartą Pabianiczanina


Zgodnie z § 7 ust. 4 uchwały nr LII/666/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., osobom które kupiły bilet okresowy i w czasie jego ważności nabyły uprawnienie do przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego, nie przysługuje prawo do zwrotu ceny, bądź jej części zakupionego biletu.

W przypadku Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego i Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego, honorowane są wyłacznie następujace ulgi:
- dzieci od 4 do 7 lat
- dzieci i młodzież ucząca się, nie później niż do 24 roku życia
- studenci szkół wyższych
- emeryci i renciści

Podczas kontroli biletów honorowane są również dokumenty, okazywane w aplikacji mobilnej mObywatel.Od 6.04 tymczasowa zmiana rozkładu jazdy


Od 5.04 tymczasowe zawieszenie kursów w niedziele i święta


Od 1.04 tymczasowe zawieszenie 2 linii


Od 30.03 w dni robocze obowiązuje rozkład powszedni wolny od nauki szkolnej


Od 28.03 tymczasowa zmiana rozkładu jazdy


Od 27.03 powrót na stałe trasy


Od 23.03 do 30.04 wzajemne honorowanie biletów


Od 22.03 tymczasowe zawieszenie linii


Od 21.03 tymczasowa zmiana rozkładu jazdy


Od 20.03 tymczasowe zawieszenie linii


Od 19.03 tymczasowa zmiana rozkładu jazdy


Od 18.03 tymczasowa zmiana rozkładu jazdy


Od 12.03 w dni robocze obowiązuje rozkład powszedni wolny od nauki szkolnej


Od 29.11 tymczasowa zmiana trasy


Od 16.09 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27