strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Wtorek, godzina 07:22

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w autobusach MZK Pabianice Sp. z o. o.:

Wyciąg z uchwały nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie opłat za usługi lokalnej komunikacji miejskiej z późn. zm.
§ 9. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej przysługuje:

L.p. Bezpłatny przejazd przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

posłom i senatorom RP ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j.: Dz. U. 2011 r., nr 7, poz.29) legitymacja senatorska lub poselska

2

inwalidom wojennym i wojskowym ustawa z dnia 29.05.1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j.: Dz. U. 2010 r. nr 101, poz.648 z późn.zm.) legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego *

3

osobom zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich opiekunom w czasie podróży uchwała nr XL/494/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16.05.2013 orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub legitymacja dokumentująca znaczny stopień niepełnosprawności wydana przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności bądź przez inne organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie *

4

dzieciom i młodzieży w wieku do 24 lat z powodu niepełnosprawności, w drodze z domu do placówki oświatowej lub rehabilitacyjnej i z tej placówki do domu wraz z opiekunem oraz opiekunom podczas podróży powrotnej i podczas podróży po te osoby ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. 2004 r. nr 56, poz. 2572 z póź. zm.); Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), uchwała Nr IV/26/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. 1) orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub legitymacja;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez specjalistyczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
4) zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych bądź specjalistycznych wydane przez placówkę organizującą te zajęcia.
Dokumenty pkt. 1-4 są ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Uprawnienie do bezpłatnego przejazdu dla opiekuna po odwiezieniu dziecka lub w drodze po dziecko przysługuje wyłącznie na najkrótszej trasie: miejsce zamieszkania - placówka oświatowa lub rehabilitacyjna, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego wydanego przez placówkę oświatową (wzór MI-1/2002 określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. z dodatkowo zamieszczoną informacją o godzinach funkcjonowania placówki) bądź na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę rehabilitacyjną określającego trasę przejazdu i godziny funkcjonowania placówki (wzór w dziale Do pobrania).

5

niewidomym i ociemniałym oraz ich przewodnikom uchwała nr XL/494/13 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16.05.2013 legitymacja wydana przez Polski Związek Niewidomych lub legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności z symbolem 04-O lub orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia bądź wojskowej komisji lekarskiej lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS bądź lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego niepełnosprawność z powodu narządu wzroku - w/w dokumenty wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość *

6

uczniom realizującym obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunom w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły ustawa z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) ważna legitymacja szkoły specjalnej

7

dzieciom przed ukończeniem 4 lat uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 dokument stwierdzający wiek dziecka

8

umundurowanym funkcjonariuszom Policji Państwowej i Straży Miejskiej uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 ważna legitymacja służbowa

9

kombatantom i wdowom po kombatantach uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 legitymacja kombatancka lub legitymacja osoby represjonowanej *

10

honorowym dawcom krwi, którzy oddali nie mniej niż 15 litrów krwi w przypadku kobiet i 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23.01.2019 r. legitymacja Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, wydana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa oraz dokument tożsamości *

11

osobom po ukończeniu 72 roku życia uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 dokument tożsamości ze zdjęciem *

12

młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych od 18 roku życia najpóźniej do 30 września roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej znajdującej się w obszarze obsługiwanym przez pabianicką lokalną komunikację autobusową, oddającej systematycznie krew, tj. mężczyznom na okres 2 miesięcy od momentu oddania krwi, kobietom na okres 3 miesięcy od momentu oddania krwi uchwała XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 legitymacja szkolna wraz z legitymacją honorowego dawcy krwi z aktualną pieczątką punktu krwiodawstwa (określającą termin ostatniego oddania krwi)

13

właścicielom samochodów osobowych posiadającym Kartę Pabianiczanina oraz osobom im towarzyszącym posiadającym Kartę Pabianiczanina, łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc w samochodzie uchwała nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23.01.2019 r. dowód rejestracyjny samochodu osobowego wystawiony na jedną z osób wraz z jej dowodem tożsamości i Kartą Pabianiczanina oraz Karty Pabianiczanina i dowody tożsamości osób towarzyszących, korzystających z uprawnienia


* - Osoby posiadające stałe uprawnienie do bezpłatnego przejazdu mogą je zakodować na MIGAWCE (w Biurze Obsługi Klienta MZK przy ul. Narutowicza 9). Wówczas podczas kontroli biletów zamiast - zamiast w/w dokumentów - okazuje się MIGAWKĘ z zakodowanym uprawnieniem. Szczegóły określa Zarządzenie nr 100/2018/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia trybu kodowania uprawnień do bezpłatnych przejazdów na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej, dostępne TUTAJ.

§ 10. Uprawnienie do korzystania z jednorazowych i okresowych biletów ulgowych na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej ze zniżką 50 % przysługuje:

L.p. Przejazd z ulgą 50% przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 ważna legitymacja szkolna

2

studentom studiów wyższych ustawa z dnia 27.07.2005 r. - prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. Nr 2012 r. poz. 572), uchwała Nr XXIX/330/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.02.2012 Ważna legitymacja studencka.
W przypadku studentów uczelni zagranicznych, międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183.

3

emerytom i rencistom uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

4

dzieciom w wieku od 4 do 7 lat uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 dokument potwierdzający wiek dziecka

5

osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny oraz osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne uchwała nr XXIX/330/2012 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27.07.2012 decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku wraz z dokumentem tożsamości.

6

weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 nr 205 poz. 1203) legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

7

posiadaczom Karty Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017 Karta Pabianiczanina wraz z dokumentem tożsamości


§ 11. Uprawnienie do korzystania z biletów jednorazowych i okresowych biletów ulgowych na wszystkich liniach w komunikacji autobusowej ze zniżką 75% przysługuje:

L.p. Przejazd z ulgą 75% przysługuje: Podstawa prawna: Na podstawie dokumentu:

1

dzieciom i młodzieży od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, posiadającym Kartę Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017 ważna legitymacja szkolna

2

studentom studiów wyższych, posiadającym Kartę Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017 Ważna legitymacja studencka wraz z Kartą Pabianiczanina.
W przypadku studentów uczelni zagranicznych, międzynarodowa legitymacja International Student Identity Card wraz z Kartą Pabianiczanina.
W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych ważna legitymacja słuchacza kolegium wg wzoru MENiS II/183 wraz z Kartą Pabianiczanina.

3

emerytom i rencistom, posiadającym Kartę Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017 legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

4

dzieciom w wieku od 4 do 7 lat, posiadającym Kartę Pabianiczanina bądź których rodzic lub opiekun prawny posiada Kartę Pabianiczanina uchwała nr LVI/716/18 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21.06.2018 dokument potwierdzający wiek dziecka wraz z:
1) Kartą Pabianiczanina dziecka bądź
2) Kartą Pabianiczanina rodzica lub opiekuna prawnego i dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna prawnego

5

osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny oraz osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne, posiadającym Kartę Pabianiczanina uchwała nr XXXVII/485/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2.03.2017<< decyzja o przyznaniu świadczenia lub zasiłku wraz z dokumentem tożsamości i Kartą Pabianiczanina


Zgodnie z § 7 ust. 4 uchwały nr LII/666/14 z dnia 30 stycznia 2014 r., osobom które kupiły bilet okresowy i w czasie jego ważności nabyły uprawnienie do przejazdu ulgowego bądź bezpłatnego, nie przysługuje prawo do zwrotu ceny, bądź jej części zakupionego biletu.

W przypadku Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego i Wspólnego Biletu Łódzko-Pabianickiego, honorowane są wyłacznie następujace ulgi:
- dzieci od 4 do 7 lat
- dzieci i młodzież ucząca się, nie później niż do 24 roku życia
- studenci szkół wyższych
- emeryci i renciści

Podczas kontroli biletów honorowane są również dokumenty, okazywane w aplikacji mobilnej mObywatel.1.11 nie kursuje


1.11 obowiązuje rozkład powszedni ze zmianami


1.11 obowiązuje rozkład specjalny i tymczasowa zmiana trasy


1.11 obowiązuje rozkład niedzielny


Od 31.10 do 1.11 zostaje uruchomiona linia specjalna


Od 31.10 do 1.11 obowiązuje przystanek dodatkowy Orla/Kilińskiego (w kierunku Waltera-Jankego)


Od 24.10 do 27.10 tymczasowa zmiana trasy


Od 19.10 zmiana rozkładu jazdy i tymczasowa zmiana trasyOd 22.07 zmiany przystankowe w rejonie pętli Waltera-Jankego


Od 27.04 tymczasowa zmiana trasy

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27