strona główna rozkłady jazdy wyszukiwarka połączeń plan rozwoju projekty UE kontakt do pobrania reklama w serwisie linki

Autobusy:

Czwartek, godzina 22:24

Zmiany:

 » Rozkład jazdy
 » Planer podróży
 » Bilety
 » Sieć sprzedaży
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Biletomaty
 » Ulgi
 » Kontrola biletów
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Dane osobowe
 » Mapa sieci
 » Historia
 » Tabor
 » Na żądanie
 » Regulamin
 » FAQ

Tramwaje:

 » Rozkład jazdy Z41
 » Bilety
 » Wspólny bilet
 » Migawka
 » Bilet przez telefon
 » Ulgi
 » Opłaty dodatkowe
 » Kontakt
 » Mapa linii Z41
 » Historia

Kolej:

 » Rozkład jazdy
 » Wspólny bilet WBA
 » Szukaj połączenia
 » Dworzec PKP
 » ŁKA
 » Kontakt

PKS, BUS:

 » Rozkład jazdy BUS
 » Rozkład jazdy PKS
 » Przystanki PKS
 » Kontakt
 » Dla przewoźników

Taxi:

 » Ceny, kontakt
 » Postoje taxi
 » Uzyskanie licencji

Informacje dla przewoźników

Organizatorem komunikacji miejskiej w Pabianicach - w imieniu Prezydenta Miasta - jest Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Do kompetencji Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji w zakresie obsługi przewoźników należy m.in. zawieranie umów na korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice.

Adres:
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji
ul. św. Jana 4 pok. 26
95-200 Pabianice
tel. 42-225-46-27, 42-225-46-09
fax: 42-225-46-69
e-mail: komunikacja@um.pabianice.pl

czynne w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00
  Udostępnienie przewoźnikom przystanków następuje na wniosek, do którego należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,
 2. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
 3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
 5. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Pabianic,
 6. mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Pabianic,
 7. wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów (numeracja według załącznika nr 1 do uchwały), nazw i lokalizacji,
 8. w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Pabianic - miejsca postoju dla pojazdów, realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.
  Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Pabianicach (ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice).
  Wybrane warunki korzystania z przystanków:
 1. Przewoźnik przy korzystaniu z przystanków zobowiązuje się do:
  • zatrzymywania się na przystankach według uzgodnionego przez organizatora przewozu rozkładu jazdy,
  • zatrzymywania się na przystankach zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • umieszczenia i bieżącej aktualizacji rozkładów jazdy na słupkach przystankowych (tam gdzie brak jest wiat przystankowych i gablot info),
  • przekazania Gminie zatwierdzonych przez właściwego organizatora przewozu rozkładów jazdy w terminie 14 dni roboczych po uzyskaniu Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. W terminie 14 dni roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy, Przewoźnik zawrze umowę z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Pabianicach, ul. Lutomierska 48 na umieszczanie rozkładu jazdy w gablotach "info" w wiatach przystankowych zlokalizowanych na przystankach.
 3. Gmina zastrzega sobie prawo do likwidacji, czasowego zawieszenia lub zmiany lokalizacji przystanków. Informację o zaplanowanej likwidacji lub zmiany lokalizacji przystanku Gmina przekaże Przewoźnikowi min. 2 miesiące przed zmianą.
 4. W przypadku czasowego zawieszenia przystanku Gmina poinformuje Przewoźnika drogą elektroniczną niezwłocznie po uzyskaniu informacji o konieczności jego czasowego zawieszenia. Gmina, w tym przypadku wskaże trasę objazdu utrudnienia po terenie miasta Pabianice wraz z przystankami zamiennymi na czas zawieszenia danego przystanku.
 5. Powyższe nie dotyczy sytuacji awaryjnych lub powstałych w dni ustawowo wolne od pracy.
  Szczegółowe warunki korzystania z przystanków określają:
 1. Uchwała Nr XXVI/314/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice (tekst jednolity Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 1147),
 2. Uchwała Nr XXVI/338/16 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Pabianicach Nr XXVI/314/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3537),
 3. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice (załącznik nr 2 do uchwały oraz załącznik do umowy),
 4. Umowa w sprawie udzielania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Pabianice.
  Umowa na korzystanie z przystanków może zostać rozwiązana w przypadku:
 1. nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników;
 2. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób;
 3. stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom;
 4. niepowiadomienia Urzędu Miejskiego w Pabianicach - Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunikacji o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których przewoźnik korzysta;
 5. zaprzestania działalności przewozowej;
 6. naruszenia postanowień Regulaminu korzystania z przystanków.
  Umowa może zostać rozwiązana w trybie wypowiedzenia umowy przez strony umowy - z miesięcznym okresem wypowiedzenia licząc od 1 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po dniu wypowiedzenia umowy.


Od 1.03 tymczasowa zmiana trasy


Od 4.12 zawieszenie linii


Od 9.11 w dni robocze obowiązuje rozkład powszedni wolny od nauki szkolnej

Zaplanuj podróż:Rowerowe Łódzkie:

 » Jak to działa?
 » Cennik
 » Mapa stacji
 » Regulamin
 » Aktualności
 » Kontakt
 » O projekcie

Facebook:

© Urząd Miejski w Pabianicach - Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | komunikacja@um.pabianice.pl | tel. 42-225-46-27